Allmänna villkor

Mellan BY SCHEPP AB, 556559-3331 nedan kallat Säljkåren och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

1. Allmänt

  • Återförsäljare

Avser Säljkåren avtalspart till detta avtal, d.v.s. föreningen när det gäller idrottsföreningar och idrottslag och enskild förälder/ klassföreståndare när det gäller skolklasser.

  • Kontaktpersonen

Avser fysisk person som Återförsäljaren, när denne utgörs av en förening, utsett att agera kontaktperson mellan föreningen och Säljkåren och där sådan person uppfyller kraven enligt punkt 3 samt 4 nedan.

  • Försäljningsteamet

Avser medlemmarna i det idrottslag skolklass, idrotts­ förening eller det idrottslag som skall hjälpa Återförsäljaren att sälja Säljkårens produkter.

Leverans och distribution av Säljkårens produkter sker i syfte att Återförsäljaren genom Försäljningsteamet under en begränsad tid ska tjäna pengar till ett gemensamt mål såsom träningsläger eller klassresa på den förtjänst som görs vid vidareförsäljningen av Säljkårens produkter till slutkund. Intjänade pengar ska inte tillfalla enskilda medlemmar i Försäljningsteamet utan ska tillkomma samtliga medlemmar inom Försäljningsteamet. Försäljningsteamets intäkter ska oavkortat användas till att uppfylla gruppens gemensamma uppsatta mål.

Återförsäljaren ska sälja Säljkårens produkter med hjälp av personer i Försäljningsteamet. Beställningar från slutkunder sammanställs av Återförsäljaren och Återförsäljaren beställer och köper produkterna av Säljkåren motsvarande den sammanlagda beställningen från slutkunderna.

2. Parternas rättsliga ställning

Återförsäljaren förbinder sig att i egen regi köpa och sälja Säljkårens produkter. Vidareförsäljningen ska ske genom uppsökande verksamhet av Återförsäljaren genom Försäljningsteamet. Återförsäljaren får inte utbetala lön eller annan ersättning för detta arbete till medlemmar i Försäljningsteamet eller annan. Återförsäljarens intäkter ska oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten och för teamets gemensamma uppsatta mål.

Detta avtal ska inte medföra att Säljkåren i förhållande till Återförsäljaren anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren i förhållande till Säljkåren anses vara arbetstagare.

Återförsäljaren ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Säljkåren. Till undvikande av missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865).

3. Kontaktperson

För att vara kontaktperson ska du vara myndig, minst 18 år, inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en kreditkontroll tas. Observera att kreditkontrollen inte registreras hos UC eller annat företag och påverkar inte kontaktpersonen privat, såsom vid ansökan om lån etc. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan Kundens och Säljkårens godkännande. Kontaktpersonen och Kunden har delat betalningsansvar gentemot Säljkåren.

Kontaktpersonen har ansvaret för betalning och en korrekt redovisning gentemot Säljkåren och Återförsäljaren. Kontaktpersonen ska vara ansvarig för alla kontakter med Säljkåren i frågeställningar som omfattas av eller relaterar till detta avtal.

Återförsäljaren ska tillse att utsedd Kontaktperson går i solidarisk borgen såsom för egen skuld för Återförsäljarens rätta fullgörande av förpliktelser gentemot Säljkåren enligt detta avtal.

Genom att underteckna detta avtal försäkrar Kontaktpersonen att denne erhållit fullmakt från den förening som Kontaktpersonen företräder att för föreningens räkning ingå detta avtal och annars agera för föreningen/Återförsäljaren i enlighet med detta avtal.

Kontaktpersonen ska ta del och bli införstådd med samt åtfölja villkoren för Återförsäljaren i detta avtal samt följa de instruktioner som från tid till annan kan komma att lämnas av Säljkåren.

Kontaktpersonens personuppgifter sparas och behandlas i en databas hos Säljkåren under detta avtals giltighetstid och för en skälig tid om maximalt tre (3) år därefter. Kontaktuppgifterna sparas i syfte att Säljkåren ska kunna uppfylla sina åtaganden under detta avtal samt för att kunna ge Kontaktpersonen information samt erbjudande. De personuppgifter som kommer behandlas är främst sådana uppgifter som kontaktpersonen direkt eller indirekt lämnar till Säljkåren under detta avtal. Genom att godkänna villkoren i detta avtal samtycker kontaktpersonen till Säljkårens behandling av kontaktpersonens personuppgifter som den beskrivits ovan. Kontaktpersonen har rätt att en (1) gång om året få information om vilka personuppgifter som behandlas och hur de används. Kontaktpersonen har alltid rätt att begära rättelse av felkatiga personuppgifter eller att återkalla sitt samtycke. Vid eventuella frågor angåendebehandling av personuppgifter så kan kontakt tas med Säljkåren. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Kontaktpersonen kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal eller sin roll som kontaktperson utan Återförsäljarens och Säljkårens skriftliga godkännande.

4. Återförsäljarens åtaganden

För det fall Återförsäljaren är en förening är Återförsäljaren införstådd med att det är en förutsättning för detta avtals giltighet och för att Återförsäljaren ska få distribuera Säljkårens produkter, att föreningen utsett en kontaktperson och att sådan Kontaktperson uppfyller de krav som ställs på honom/henne under detta avtal.

Återförsäljaren åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Säljkåren i samband med köp och försäljning av Säljkårens produkter.

Återförsäljaren ska i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete tillsammans med försäljningsteamet på ett sådant sätt att produkterna och varumärkets goodwill och anseende bibehålls och helst förstärks.

5. Säljkårens åtaganden

Säljkåren förbinder sig att stödja Återförsäljaren under detta avtals giltighetstid vid frågor och ge Återförsäljaren sådan information som denne kan behöva för att distribuera produkterna till slutkund.

6. Beställning av produkter

Kontaktpersonen ska lägga skriftlig beställning av produkter till Säljkåren via hemsidan www.saljkaren.se genom att logga in på den personliga sida som tilldelats kontaktpersonen av Säljkåren. Instruktioner hur beställning ska utföras återfinns på hemsidan eller fås av Säljkåren på begäran. Beställning ska ske senast det datum som särskilt meddelats Återförsäljaren av Säljkåren. I annat fall kan Säljkåren inte garantera leverans enligt avtal.

7. Leverans och frakt

Säljkåren har som målsättning att kunna leverera beställda produkter vid den leveransdag som särskilt meddelats Återförsäljaren eller annars enligt överenskommelse mellan parterna. För det fall leverans inte kan ske vid den tid som meddelats Återförsäljaren eller om parterna annars överenskommit åtar sig Säljkåren att meddela Återförsäljaren när leverans beräknas kunna genomföras.

Återförsäljaren ska via hemsidan i samband med orderläggning meddela Säljkåren till vilken adress leverans ska ske. Återförsäljaren ansvarar för att uppgiven adress för leverans är korrekt. Merkostnader som ett resultat av brister i av återförsäljaren lämnade uppgifter för leverans kan komma faktureras av Säljkåren.

Säljkåren äger avböja en beställning eller avbryta en leverans om Säljkåren bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om Återförsäljaren eller Kontaktpersonen erhållit betalningsanmärkning.

Beställda produkter kan även avhämtas direkt hos Säljkåren efter överenskommelse mellan parterna.

8. Mottagningskontroll och reklamation av återförsäljaren

Återförsäljaren ska tillse att Försäljningsteamet inom två (2) arbetsdagar från mottagen leverans av produkter från Säljkåren utför kontroll av produkterna mot följesedel. Om mottagen produkt är synbart felaktig eller om avvikelse föreligger i förhållande till följesedel ska produkten/leveransen reklameras till Säljkåren omgående, dock senast fyra (4) arbetsdagar från mottagen leverans från Säljkåren. Reklamerade produkter omlevereras för de fall Säljkåren efter prövning kan konstatera att produkten var felaktig.

9. Pris och Betalningsvillkor

Återförsäljaren ska köpa produkter från Säljkåren enligt Säljkåren vid tidpunkten för detta avtals ingående gällande prislista. Säljkåren äger rätt att ange rekommenderat pris för produkterna mot slutkund. Återförsäljaren ska erlägga betalning för gjord beställning senast tjugo (20) dagar efter det att faktura erhållits.

Sker ingen betalning inom angiven tid utgår dröjsmålsränta uppgående till Riksbankens gällande referensränta + 7 %­enheter. När Återförsäljaren erlagt full betalning till Säljkåren och i övrigt parternas samtliga mellanhavanden är reglerade anses parternas mellanhavanden vara slutreglerade (Slutreglering).

10. Förtida upphörande

Säljkåren äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande för det fall Återförsäljaren åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och rättelse inte sker inom två (2) vardagar efter skriftlig uppmaning från Säljkåren.

11. Ersättning

Återförsäljaren behåller skillnaden mellan det vid varje tidpunkt gällande pris som Återförsäljaren betalar till Säljkåren och det vid varje tidpunkt gällande pris en slutkund betalar till Återförsäljaren.

12. Slutkundens ångerrätt och reklamationsrätt

Genom detta avtal åtar sig Säljkåren att informera Återförsäljaren genom Kontaktpersonen om dennes eventuella skyldigheter enligt Lag (2005:59) om distans­ och hemförsäljning. Lagen kan ge slutkund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från leverans till slutkund.

Slutkunden har att utöva eventuell ångerrätt mot Återförsäljaren och Återförsäljaren har att informera slutkunden om dennes ångerrätt och hur denna ska utövas enligt lag. Slutkunden äger reklamera felaktiga produkter eller utföra eventuella byten av produkter direkt hos Säljkåren.

Återförsäljaren äger returnera produkter till följd av att slutkunder utnyttjat sin ångerrätt inom 21 arbetsdagar från Säljkårens leverans av de aktuella produkterna till Återförsäljaren. Returnerade produkter kommer krediteras av Säljkåren.

13. Övrigt

Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta avtal ska, för att vara bindande, avfattas skriftligen och vara behörigen undertecknade av båda parterna.

Återförsäljaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan Säljkårens skriftliga medgivande.

Här kan du ladda ner Allmänna Villkor på PDF

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!